INFORMACJE

Zamówienia można skałdać:

 • mailowo pod adresami: biuro@meson.pl oraz meson.digital@gmail.com
 • bezpośrednio w siedzibie firmy w Michałowicach 72a

Do każdego zamówienia należy dołączyć projekt wykonany zgodnie ze specyfikacją.

Składając zamówienie należy jasno określić wymiary zamawianego produktu, nośnik na którym ma zostać wykonany oraz ilość sztuk,
np. baner fronlit 1m x 2m 2 szt.; naklejka 20cm x 30cm folia połysk 5 szt., ulotka A6 dwustronna 1000 szt.

Należy również pamiętać o możliwości zamówienia wydruku próbnego, jeżeli chcą być Państwo pewni odwzorowania kolorystycznego jakie Państwo otrzymają na wydruku.

W przypadku zamówień na produkty z rodziny wystroju wnętrz należy do zamówienia dołączyć zdjęcie, które zostanie umieszczone na produkcie. Jeżeli nie posiadają Państwo własnego zdjęcia, istnieje możliwość wyboru profesjonalnego zdjęcia spośród ponad 25 milionów zdjęć na portalu Adobe Stock.

Należy pamiętać, że każde zdjęcie (zarówno przesłane przez Państwa jak i zdjęcie z portalu Adobe Stock) może zostać poddane obróbce na Państwa życzenie (kadrowanie do rozmiaru produktu, powielanie grafiki, zmiana kolorów na np. czarno - białe, sepię itd.).

Jak przygotować pliki do druku?

Wizytówki, ulotki, plakaty itd.

 • projekt w formacie 1:1,
 • spady po 2 mm z każdej strony,
 • wszystkie czcionki zamienione na krzywe,
 • rozdzielczość 300 - 350 dpi,
 • tryb kolorów CMYK,
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 32 bitów,
 • bez warstw – spłaszczone,
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm (katalogi i teczki 5 mm),
 • projekt bez znaczników cięcia (pasery),
 • formaty plików: .tif, .jpg, .pdf.

Folie, tablice itd.

 • projekt w formacie 1:1,
 • rozdzielczość 200 - 300 dpi,
 • wszystkie czcionki zamienione na krzywe,
 • tryb kolorów CMYK,
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 32 bitów,
 • bez warstw – spłaszczone,
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od krawędzi min 5 mm,
 • projekt bez znaczników cięcia (pasery),
 • formaty plików: .tif, .jpg, .eps, .pdf,
 • w przypadku naklejek ciętych po obrysie należy zachować spady po 2 mm z każdej strony,
 • projekty z cięciem po odrysie są przyjmowane w formacie .eps lub .pdf z wyraźnie zaznaczoną linią cięcia.

Banery, bilbordy

 • projekt w formacie 1:1,
 • rozdzielczość 100 - 200 dpi,
 • wszystkie czcionki zamienione na krzywe,
 • tryb kolorów CMYK,
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 32 bitów,
 • bez warstw – spłaszczone,
 • odległość tekstów i obiektów graficznych nie wchodzących w skład tła od krawędzi min 4 cm,
 • formaty plików: .tif, .jpg, .eps, .pdf.

Dane firmy

Meson Digital
Michałowice 72a
49-314 Pisarzowice

NIP: 747 171 78 53

BDO: 000340694

Konto bankowe: 10 1090 2141 0000 0001 1810 5367

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu jest firma:
  Meson Digital
  Angelika Marek
  Michałowice 72a
  49-314 Pisarzowice
  NIP 747 - 171 - 78 - 53
 2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa itp.) do posługiwania się użytymi w zleconych do prezentacji reklamach – informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi czy innymi elementami, stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Zleceniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony.

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są osobiście w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną i są przekazywane do realizacji po zatwierdzeniu pisemnym lub mailowym przez Zamawiającego.
 2. Składający zamówienie zobowiązuje się do uregulowania wszystkich kosztów związanych z jego realizacją.
 3. Po przyjęciu plików do druku lub akceptacji projektu zmiany w projektach nie są możliwe.
 4. Po przekazaniu plików do druku zlecenie uznane jest jako wykonane i nie ma możliwości jego anulowania.
 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest indywidualnie dla każdego produktu.
 6. Termin realizacji liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia prawidłowo przygotowanych plików do druku.
 7. W przypadku realizacji wraz z projektem, prawa autorskie oraz pliki źródłowe pozostają własnością drukarni. Istnieje możliwość ich otrzymania przez zamawiającego, lecz wiąże się to z dodatkową opłatą (przekazanie praw majątkowych). Jej wysokość zależy od stopnia skomplikowania projektu oraz formatu zamówienia.
 8. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siebie firmy lub przesyłką kurierską, dostarczoną po potwierdzeniu, na wskazany przez Państwa adres.
 9. Nie odpowiadamy za błędy w projektach po akceptacji pliku do druku.
 10. Nie odpowiadamy za błędy stylistyczne, ortograficzne, merytoryczne, interpunkcyjne w tekstach umieszczonych w projektach.
 11. Każdy plik przekazywany jest do druku po weryfikacji technicznej.
 12. Po przekazaniu pliku do druku nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia.
 13. Zaakceptowanie odrzuconego projektu powoduje zgodę na druk z pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji, nie można ich także anulować.
 14. Drukarnia meson digital zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

Gwarancja

 1. Firma Meson Digital dokłada wszelkich starań, aby produkty były najwyższej jakości, wolne od jakichkolwiek wad.
 2. Wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją.

Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone kurierowi w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem kuriera firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie.
 3. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres biuro@meson.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy.
 4. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć zdjęcia wadliwego produktu.
 5. Wadliwy produkt należy zwrócić do siedziby firmy.
 6. Meson digital nie ponosi odpowiedzialności za wady w druku wynikające z błędnego przygotowania treści przez klienta.
 7. Meson digital nie ponosi odpowiedzialności za wady w druku, zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie projektowania.
 8. Zleceniobiorca nie bierze żadnej odpowiedzialności za oczekiwane przez zlecającego odwzorowania kolorów w drukowanej pracy.
 9. Reklamacja nie uwzględnia plików przygotowanych niezgodnie ze specyfikacją.

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Angelika Marek Meson Digital z siedzibą w Michałowicach 72a, 49-314 Pisarzowice.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem – biuro@meson.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Angelika Marek Meson Digital przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Angelika Marek Meson Digital.
 6. Powyższe dane osobowe przechowywane będą przez okres 15 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Angelika Marek Meson Digital Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Nie przekazujemy Pani/Pana danych organizacjom międzynarodowym ani do państw trzecich.

Do pobrania

logo meson digital

.jpg .png .pdf .eps

logo meson digital

.jpg .png .pdf .eps

logo meson digital

.jpg .png .pdf .eps

logo meson digital

.jpg .png .pdf .eps